www.conferece.edu.ksu.ac.th 
สำหรับสมาชิก   |   สำหรับเจ้าหน้าที่
 

» หน้าแรก
» ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบ (Login)
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม (Registration)
» ผู้เข้าร่วมประชุม
» รายละเอียดการประชุม
หนังสือราชการสำหรับผู้นำเสนอบทความวิชาการ
Hacked By BlackDoor
รูปแบบการประชุมวิชาการ
กำหนดการ
กลุ่มหัวข้อการนำเสนอหัวข้อ
คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ตัวอย่างการจัดรูปแบบ
Paper Templates for Research Oral Presentations
Poster templates for Research poster presentations
รายละเอียดการลงทะเบียน/การชำระเงิน
» ผลงานวิจัย
» อัลบั้มภาพ
› รายละเอียดการประชุม
 • หนังสือราชการสำหรับผู้นำเสนอบทความวิชาการ
 • Hacked By BlackDoor
 • รูปแบบการประชุมวิชาการ
 • กำหนดการ
 • กลุ่มหัวข้อการนำเสนอหัวข้อ
 • คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
 • แผ่นพับประชาสัมพันธ์
 • ตัวอย่างการจัดรูปแบบ
 • Paper Templates for Research Oral Presentations
 • Poster templates for Research poster presentations
 • รายละเอียดการลงทะเบียน/การชำระเงิน
 •