www.conferece.edu.ksu.ac.th 
สำหรับสมาชิก   |   สำหรับเจ้าหน้าที่
 

» หน้าแรก
» ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบ (Login)
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม (Registration)
» ผู้เข้าร่วมประชุม
» รายละเอียดการประชุม
หนังสือราชการสำหรับผู้นำเสนอบทความวิชาการ
Hacked By BlackDoor
รูปแบบการประชุมวิชาการ
กำหนดการ
กลุ่มหัวข้อการนำเสนอหัวข้อ
คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ตัวอย่างการจัดรูปแบบ
Paper Templates for Research Oral Presentations
Poster templates for Research poster presentations
รายละเอียดการลงทะเบียน/การชำระเงิน
» ผลงานวิจัย
» อัลบั้มภาพ
› การลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วม
นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลผู้สนใจทั่วไปสมัครเข้าร่วมงานผ่านเว็บไซต์www.conference.edu.ksu.ac.th โดยคลิกที่เมนู “ลงทะเบียน” ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลของตนเองให้ถูกต้อง
และครบถ้วน โดยเฉพาะชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมล์ เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับผู้สมัครจะต้องใ ช้ User name และ Password จากการสมัครเพื่อ Log in เข้าสู่ระบบในการอัพโหลดบทความฉบับสมบูรณ์ หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน และตรวจสอบสถานะต่าง ๆ

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานสามารถชำระค่าลงทะเบียน
ได้ โดยการโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 984-2-80830-0
หลังจากการโอนเงินแล้วให้แจ้งโอนเงินออนไลน์ที่เว็บไซต์
www.conference.edu.ksu.ac.th โดย Login เข้าสู่ระบบและไปที่
เมนู “แจ้งโอนเงิน” เพื่อแจ้งรายละเอียดการโอนเงินและ Upload ไฟล์
หลักฐานการโอนเงิน ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อ และสถานะการโอนเงิน
ได้ที่หน้าเว็บไซต์ (ภายหลังฝ่ายการเงินตรวจสอบข้อมูลและหลักฐาน
การโอนเงินแล้ว) การรับใบเสร็จรับเงิน ท่านสามารถติดต่อรับได้ที่หน้างาน
จุดรับลงทะเบียน ทั้งนี้ ขอให้ชำระค่าลงทะเบียนผ่านช่องทางที่มีการ
หักค่าธรรมเนียมการโอนหรือการบริการโอนเงินจากผู้สมัครเท่านั้น


หมายเหตุ
- ข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ และเ ข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
- สำหรับค่าลงทะเบียน กรณีที่ผู้สมัคร (ทุกประเภทที่ชำระเงิน)ไม่ได้มานำเสนอผลงาน หรือไม่ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ หรือผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการนำเสนอ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ