www.conferece.edu.ksu.ac.th 
สำหรับสมาชิก   |   สำหรับเจ้าหน้าที่
 

» หน้าแรก
» ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบ (Login)
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม (Registration)
» ผู้เข้าร่วมประชุม
» รายละเอียดการประชุม
หนังสือราชการสำหรับผู้นำเสนอบทความวิชาการ
Hacked By BlackDoor
รูปแบบการประชุมวิชาการ
กำหนดการ
กลุ่มหัวข้อการนำเสนอหัวข้อ
คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ตัวอย่างการจัดรูปแบบ
Paper Templates for Research Oral Presentations
Poster templates for Research poster presentations
รายละเอียดการลงทะเบียน/การชำระเงิน
» ผลงานวิจัย
» อัลบั้มภาพ
› กำหนดการนำเสนอ
ลงทะเบียนและส่งบทความ ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอบทความ วันที่ 15 มิถุนายน 2559
ชำระค่าลงทะเบียน
 
วันที่ 16-22มิถุนายน 2559
ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากแจ้งผลการรับบทความ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ ภายใน 15-30 มิถุนายน 2559
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไข ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
ดำเนินการจัดเตรียมบทความวิชาการวารสาร วันที่ 1 - 10กรกฎาคม 2559
จัดงานประชุมวิชาการ
 
พฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2559