www.conferece.edu.ksu.ac.th 
สำหรับสมาชิก   |   สำหรับเจ้าหน้าที่
 

» หน้าแรก
» ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบ (Login)
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม (Registration)
» ผู้เข้าร่วมประชุม
» รายละเอียดการประชุม
หนังสือราชการสำหรับผู้นำเสนอบทความวิชาการ
Hacked By BlackDoor
รูปแบบการประชุมวิชาการ
กำหนดการ
กลุ่มหัวข้อการนำเสนอหัวข้อ
คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ตัวอย่างการจัดรูปแบบ
Paper Templates for Research Oral Presentations
Poster templates for Research poster presentations
รายละเอียดการลงทะเบียน/การชำระเงิน
» ผลงานวิจัย
» อัลบั้มภาพ
› กลุ่มหัวข้อการนำเสนอหัวข้อ
กลุ่มหัวข้อการนำเสนอหัวข้อ

1. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาการบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน
2. วัดผลประเมินผล, วิจัย,สถิติทางการศึกษา และการประกันคุณภาพ
3. เทคโนโลยีทางการศึกษา,นวัตกรรมทางการศึกษา และคอมพิวเตอร์
4. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (จิตวิทยา, การศึกษาพิเศษ, การศึกษาปฐมวัย)