www.conferece.edu.ksu.ac.th 
สำหรับสมาชิก   |   สำหรับเจ้าหน้าที่
 

» หน้าแรก
» ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบ (Login)
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม (Registration)
» ผู้เข้าร่วมประชุม
» รายละเอียดการประชุม
หนังสือราชการสำหรับผู้นำเสนอบทความวิชาการ
Hacked By BlackDoor
รูปแบบการประชุมวิชาการ
กำหนดการ
กลุ่มหัวข้อการนำเสนอหัวข้อ
คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ตัวอย่างการจัดรูปแบบ
Paper Templates for Research Oral Presentations
Poster templates for Research poster presentations
รายละเอียดการลงทะเบียน/การชำระเงิน
» ผลงานวิจัย
» อัลบั้มภาพ
› รูปแบบการประชุมวิชาการ


รูปแบบการประชุม

1.การบรรยายทางวิชาการ
          องค์ปาฐก :
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช

2. การเสนอผลงานทางวิชาการ
           2.1 การนำเสนอแบบบรรยาย
                    2.1.1  ห้องการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาการบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน
                              วิทยากรประจำห้อง : 
                     2.1.2 ห้องวัดผลประเมินผล, วิจัย, สถิติทางการศึกษา และารประกันคุณภาพ

                              วิทยากรประจำห้อง :
                     2.1.3 ห้องเทคโนโลยีทางการศึกษา,นวัตกรรมทางการศึกษา และคอมพิวเตอร์
                              วิทยากรประจำห้อง :
                     2.1.4 ห้องจิตวิทยา, การศึกษาพิเศษ, การศึกษาปฐมวัย
                              วิทยากรประจำห้อง :
          2.2 การนำเสนอแบบโปสเตอร์