www.conferece.edu.ksu.ac.th 
สำหรับสมาชิก   |   สำหรับเจ้าหน้าที่
 

» หน้าแรก
» ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบ (Login)
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม (Registration)
» ผู้เข้าร่วมประชุม
» รายละเอียดการประชุม
หนังสือราชการสำหรับผู้นำเสนอบทความวิชาการ
Hacked By BlackDoor
รูปแบบการประชุมวิชาการ
กำหนดการ
กลุ่มหัวข้อการนำเสนอหัวข้อ
คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ตัวอย่างการจัดรูปแบบ
Paper Templates for Research Oral Presentations
Poster templates for Research poster presentations
รายละเอียดการลงทะเบียน/การชำระเงิน
» ผลงานวิจัย
» อัลบั้มภาพ
› คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ


เพื่อให้ผลงานวิชาการที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ คณะครุศาสตร์ได้เชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานวิชาการที่นำเสนอในการประชุม จำนวน 4 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย 
 

ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาการบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน
1. สาขาหลักสูตรและการสอน                                           สังกัด
    1.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ชูกำแพง                            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    1.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม                       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    1.3 รองศาสตราจารย์ ดร.ธูปทอง  กว้างสวาสดิ์                      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    1.4 รองศาสตราจารย์ ดร.สมทรง ศุภวณิช                            มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
    1.5 รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล อาจอินทร์                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    1.6 รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ  พลสนะ                              มหาวิทยาลัยนครพนม
    1.7 รองศาสตราจารย์ลัดดา  ศิลาน้อย                                มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    1.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  บุญเติม                          มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    1.9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตุงคะสมิต                       มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    1.10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑา ชุ่มสุคนธ์                        มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    1.11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี สิริสุขศิลป์                      มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    1.12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วงษ์สะพาน                     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    1.13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา  ธงพานิช                      มหาวิทยาลัยนครพนม
   1.14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิราศ  จันทรจิตร                      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   1.15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา จันทคัต                           มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   1.16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต บุญทองเถิง                       มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   1.17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก  ศิลปนิลมาลย์                   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   1.18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน  เอกพิมพ์                        มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   1.19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรธิดา ประสาร                        มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
   1.20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
   1.21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
   1.22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย  ม่วงปฐม                     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
   1.23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต                มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
   1.24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด  ภูปุย                         มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
   1.25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพรรณ  ประจันตะเสน            มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
   1.26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนาถ  สุวรรณเรือง                  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
   1.27 ดร.สมปอง  ศรีกัลยา                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   1.28 ดร.โศจิวัจน์ เสริฐศรี                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
   1.29 ดร.รุ่งทิวา จันทน์วัฒนวงษ์                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
   1.30 ดร.ประทวน  วันนิจ                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
   1.31 ดร.บุญเลี้ยง  ทุมทอง                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
   1.32 ดร.นิวัฒน์  สาระขันธ์                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
   1.33 ดร.ปาริชาติ  ประเสริฐสังข์                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
   1.34 ดร.ศักดิ์สิทธิ์  ฤทธิลัน                                            มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
   1.35 ดร.สุพจน์  ดวงเนตร                                             มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
   1.36 ดร.นิตยา  ค้อไผ่                                                 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
   1.37 ดร.อมร  มะลาศรี                                                มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
    1.38 ดร.สมชอบ  ภูอินนา                                             มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
   1.39 ดร.ชุลิดา  เหมตะศิลป์                                           มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
   1.40 ดร.สุริยาวุธ  สุวรรณบุปผา                                       มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
   1.41 ดร.ปนัดดา  สังข์ศรีแก้ว                                          มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
   1.42 ดร.ธันวา  ใจเที่ยง                                                มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
   1.43 Dr. Nguyen Thi Thuy Loan                                   มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
   1.44 ดร.สมหวัง  พันธะลี       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
   1.45 ดร.เกษร  ทองแสน        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
2. สาขาการบริหารการศึกษา                                            สังกัด
   2.1 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ  ศรีปัดถา                            มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   2.2 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจษฎ์  ภูศรี                             มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   2.3 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริ  ถีอาสนา                               มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   2.4 รองศาสตราจารย์ ดร.กนกอร  สมปราชญ์                        มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   2.5 รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์  คุ้มไข่น้ำ                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   2.6 รองศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์  รักวิจิตรกุล                      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   2.7 รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร                       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
   2.8 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริ ถีอาสนา                                มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   2.9 รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
   2.10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย  บุญเติม                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   2.11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี สิริสุขศิลป์                      มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   2.12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร                  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   2.13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์  เพาพาน                      มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
   2.14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันทิ์  ขจรปัญญาไพศาล           มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
   2.15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขชัย เจริญไวยเจตน์                  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
   2.16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ               มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
   2.17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินาภรณ์ นันที                      มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
   2.18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์ ธิติธนานันท์                      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชศรีมา
   2.19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์                      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   2.20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร  พลหาญ                      มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   2.21ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
    2.22ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดประไทย  บุพศิริ                         มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
   2.23ดร.ดารุวรรณ  ถวิลการ                                          มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   2.24ดร.ประยุทธ ชูสอน                                              มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   2.25ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ                                              มหาวิทยาลัยนครพนม
   2.26  ดร.ธีระวัฒน์  เยี่ยมแสง                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   2.27ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
   2.28ดร.วิชิต กำมันตะคุณ                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
   2.29ดร.สมภาร ธัชธร ศิโลศิไช                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
   2.30ดร.สุชาติ  บางวิเศษ                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
   2.31ดร.ธีระ  ภูดี                                                      มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
   2.32ดร.จตุรงค์ ธนะสีลังกูร                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
   2.33ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์                                       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
   2.34ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
   2.35 ว่าที่ร้อยตรี. ดร. ธนุ วงษ์จินดา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1
   2.36ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
   2.37ดร.พงษ์ศักดิ์  ภูกาบขาว             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
   2.38ดร.อดิศร  โชคบัณฑิต               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
   2.39 ดร.โณทัย  อุดมบุญญานุภาพ
 


ด้านวัดผลประเมินผล, วิจัย,สถิติทางการศึกษา และการประกันคุณภาพ
3. สาขาวัดผลและประเมินผล                                           สังกัด
    3.1 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วรกิจเกษมสกุล                    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
    3.2 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ท้ายเรือคำ                         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    3.3 รองศาสตราจารย์.ดร.สิทธิพล อาจอินทร์                         มหาวิทยาลัยนครพนม
    3.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน                        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    3.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราพร เอราวรรณ์                       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    3.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา  ปัญญา                        มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
    3.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  วรคำ                            มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
    3.8 ดร.ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ                                          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    3.9 ดร.สรร ธงยศ                                                      มหาวิทยาลัยนครพนม
    3.10 ดร.อมร  มะลาศรี                                                มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
    3.11 ดร.ณรงค์ฤทธิ์  อินทะนาม                                       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     3.12 ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 
ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา,นวัตกรรมทางการศึกษา และคอมพิวเตอร์
4. สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา                                        สังกัด
    4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน                       มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
    4.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท  ตรีเมืองซ้าย                       มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
    4.3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท                       มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
     4.4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์                      มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
    4.5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงกรด พิมพิศาล                            มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
    4.6ดร.ลาวัณย์  ดุลยชาติ                                                        มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     4.7ดร.อัญญปารย์  ศิลปนิลมาลย์                                           มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (จิตวิทยา, การศึกษาพิเศษ, การศึกษาปฐมวัย)
5. สาขาจิตวิทยา/สาขาการศึกษาพิเศษ/สาขาการศึกษาปฐมวัย      สังกัด
   5.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม                         มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   5.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  นาทรงคุณ                         มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   5.3 รองศาสตราจารย์มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ                            มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   5.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพร ชะโน                             มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   5.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีกัญภัสสร์ รังษีบวรกุล                 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   5.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา สมะวรรธนะ                  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   5.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์  ผลบุญ                               มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
   5.8 ดร.อารยา  ปิยะกุล                                                         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    5.9 ดร.กฤตวรรณ  คำสม                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี